Gefleteknologernas föreskrifter (senast fastställda på årsmöte 19-02-05).

Föreningens namn är Gefleteknologerna. Namnet kan i dagligt tal förkortas till Gtech.

1 – Organisation
Föreningen består av en styrelse och olika utskott. Det är viktigt att alla medlemmar har möjlighet att delta i styrelsen och utskotten. Styrelsen skall ha den övergripande och samordnande funktionen mellan dessa utskott. Förslag på utskott är SexMästeriet, ett utbildningsbevakningsutskott kallat UU, ett näringslivsutskott (NU) kallat Näringsliv, ett marknadsföringsutskott kallat MU, ett arbetsmarknadsutskott (AU) kallat Futurum, ett introduktionsutskott (IU) kallat Intro. samt PR. Det är viktigt att alla medlemmar har möjlighet att delta i styrelsen och utskotten. Styrelsen skall ha den övergripande och samordnande funktionen mellan dessa utskott. Varje utskott består av en ordförande samt vice ordförande.

SexMästeriet (SMG) skall sköta den studentikosa delen av verksamheten. De skall ordna fester, sittningar och pubkvällar. De skall även sköta föreningens lokaler. SexMästeriet leds av en Sexmästare eller Sexmästarinna och består även av olika kommittéer.

Utbildningsutskottet (UU) skall bevaka utbildningskvaliten och utvecklingen av högskolan. De skall ha representanter i studentkårens och i högskolans beslutande organ inom dessa frågor. UU består av en vald ordförande och vice ordförande.

PR sköter försäljning av märken, overaller och smäckar mm. PR sköter även om medlemsregistret och medlemsdagar.

Marknadsföringsutskottet (MU) skall se till att föreningen syns utåt till nuvarande medlemmar och blivande medlemmar samt att marknadsföra evenemang som hålls av föreningen eller som passar studenterna under ATM.

Arbetsmarknadsutskottet (AU) har hand om föreningens arbetsmarknadsdag Futurum. AU ser till att studenter och företag närvarar under dagen och planerar även en bankett i samband med Futurum.

Näringslivsutskottet (NU) har hand om föreningens kontakt med näringslivet. NU ser till att föreningen får sponsring av företag som passar in för föreningens studenter. Nu ser även till att anordna studiebesök och föreläsningar för studenterna under ATM om sponsrade företag ber om det.

Introduktionsutskottet (IU) har hand om introduktionsveckan kallat Insparken.

Föreningen kan även ha annan verksamhet i arbetsgrupper under styrelsen och även inkludera ledamöter i alla utskott om så önskas.

2 – Information
Föreningen skall via, anslagstavlor, Daß Högtryck, sociala medier och andra informationskanaler se till att hålla studenterna informerade om allt som kan vara av intresse rörande föreningens verksamhet. Föreningen skall marknadsföra sig själv och ingenjörsutbildningarna utåt och göra dem mer attraktiva.

3 – Fester
Föreningen har fester och andra sociala tillställningar för Gefleteknologernas medlemmar. En del fester är traditionella med restriktioner för vilka som får medverka. Traditionella fester och evenemang är: Skiftessittning, Reunion, Tunntömningar med sittningar, Inspark med avslutande Finsittning, Tacksittning, Tex-Mex samt Overallsinvigning.

4 – Lokaler
Alla medlemmar i Gefle Studentkår samt Gefleteknologerna är välkomna till föreningens lokaler och de aktiviteter som föreningen anordnar. VIP-medlemmar som ej är medlem i Gefle Studentkår skall Gefleteknologerna stå värd för. Gefleteknologerna får hyra ut lokalen till andra föreningar. Bokningen ska gå igenom sexmästaren/sexmästerinnan eller ordförande och godkännas av styrelsen. Vid uthyrning ska hyresavtal skrivas, avtalet tillhandahålls av Gefleteknologerna.

5 – Inspark
De nya studenterna ska nollas. Insparken är till för nollorna för att dessa ska lära känna varandra och finna sig tillrätta på högskolan. Insparken sker i samband med terminsstart. Insparken anordnas av Introduktionsutskottet och Skändarna med hjälp av övriga studenter. Skändarna bär svart klädsel, smäck och solglasögon. Nollorna ska delas in i grupper som utför uppdrag som redovisas på sista dagen i nämnda vecka. Till varje nollegrupp ska det utses minst en fadder som ska hjälpa nollorna med deras uppdrag och föra vidare sånger och övriga studentikosa företeelser. Alla nollor ska enligt givna instruktioner tillverka en nollebricka som bärs i ett snöre runt halsen. På finsittningen upptas nollorna till ettor, förutom Supernollan. Insparken bör utföras på offentliga platser då det är en viktig del i föreningens marknadsföring. Det är även viktigt att insparken förnöjer och inte förnedrar. Under insparksarbetet skall samarbete med övriga studentföreningar, kåren och HiG främjas. De nyblivna ettorna ska uppmuntras att anordna en sittning som tack för insparken.

6 – Samarbete
Föreningen skall aktivt verka för samarbete med andra studentföreningar. Styrelsen bör sträva efter ett gott samarbete med studentkåren. Föreningen skall också se till att besätta de poster den erbjuds i studentkårens organ.

7 – Klädsel
Gefleteknologerna bär en bordeaux overall och buteljgrön smäck. Till overallen hör tygmärken. På ryggen ska föreningens märke vara tryckt. Till smäcken hör en tofs på vilken träs spegater, en för varje påbörjat 40-poängsintervall. Spegaternas färg speglar inriktningen på utbildningsprogrammet. ” Programmens färger är: Basår – gul, Bygg – Ljusgrön, Data – rosa, Ekonomi – silver, Elektronik – vinröd, Energisystem – brun, Industriell ekonomi och Energi/Miljö – turkos, Maskin – röd, Geomatik – lila, Öppen Ingång – mörkblå, Lumpen – mörkgrön, Sabbatsår – svart/mindre, Försummat år – vit, Uppsamlingsheat – blå/gul.

Tofsens trådar bör knytas för att inte fransa sig. Den som knyter en knut ska belönas med en kyss. Fram på smäcken fästes föreningens mössmärke. På överhänget fästes nålar och knappar från andra skolor. Endast medlemmar i Gefleteknologerna får köpa overallen medan alla teknologer får bära smäck. Föreningen ska se till att de nya studenterna kan köpa overaller, märken och smäckar. När man bär overall representerar men föreningen utåt och uppträder på ett värdigt sätt. Bär din overall med stolthet!

Endast medlem i Gefleteknologerna äger rätt att köpa overall och smäck.

8 – Gasquedisciplin
På en gasque (finsittning) bärs rekommenderad klädsel och smäck. På en overallsgasque bärs overall och smäck. Gasquer leds av en toastmaster, företrädesvis Supernollan. Sång, tal och andra framträdanden skall anmälas till toastmastern som sedan annonserar dessa. Lämpligt är att börja en sittning med nationalsången för att hedra fosterlandet. Vid framträdanden gäller gasquedisciplin vilket innebär att man lyssnar och iakttar tystnad.

9 – Styrelsens ekonomiska ansvar
Inventering, ekonomistyrning, budgetering, rapportering, uppföljning och utvärdering. Framtagande av bokslut, löpande redovisning, fakturering, kassaredovisning, in- och utbetalningar, avstämningar. Samt kontakt med revisor. Kassören ska informera styrelsen om föreningens ekonomiska läge vid varje styrelsemöte samt skriva kvartalsrapporter med balans och resultat. Varje utskott har ekonomiskt redovisningsansvar genom dess ordförande.

10 – Alkohol- och drogpolicy
Gefleteknologerna tar starkt avstånd från alkohol- och narkotikamissbruk. Vid upptäckt av olagliga preparat hos person, blir denna person direkt och för alltid portad från Trossen och Gefleteknologerna. Utbildning i alkohol- och drogrelaterade frågor skall hållas minst en gång per år för Styrelsen och SexMästeriet i Gefleteknologerna. Alkoholfria alternativ skall erbjudas som en del av Trossens sortiment, samt vid sittningar på Trossen.