Gefleteknologernas föreskrifter (senast fastställda på årsmötet den 4 februari 2021).

Föreningens namn är Gefleteknologerna. Namnet kan i dagligt tal förkortas till Gtech.

1 – Organisation
Föreningen består av en styrelse och olika utskott. Det är viktigt att alla medlemmar har möjlighet att delta i styrelsen och utskotten. Styrelsen ska ha den övergripande och samordnande funktionen mellan dessa utskott. Förslag på utskott är Sexmästeriet (SMG), ett Utbildningsbevakningsutskott (UU), ett Näringslivsutskott (NU) kallat Näringsliv, ett Marknadsföringsutskott kallat (MU) kallat marknadsföring, ett Introduktionsutskott (IU) kallat intro. Det är viktigt att alla medlemmar har möjlighet att delta i styrelsen och utskotten. Styrelsen ska ha den övergripande och samordnande funktionen mellan dessa utskott. Varje utskott består av en ordförande samt vice ordförande.

Sexmästeriet (SMG) består av lokalansvarig, inköpsansvarig och toast som ska sköta den studentikosa delen av verksamheten. De ska ordna fester, sittningar, medlemsdagar och pubkvällar. De ska även sköta föreningens lokaler. Sexmästeriet leds av en sexmästare eller sexmästarinna.

Utbildningsutskottet (UU) består av ordförande och vice, de ska bevaka utbildningskvalitén och utvecklingen av högskolan. Gefleteknologerna ska ha representanter i studentkårens och i högskolans beslutande organ inom dessa frågor. UU består av en vald ordförande och vice ordförande som båda ansvarar för att representationen uppfylls.

Marknadsföringsutskottet (MU) består av ordförande och en vice ska se till att föreningen syns utåt till nuvarande och blivande medlemmar samt att marknadsföra evenemang som hålls av föreningen eller som passar studenterna under ATM. Marknadsföring sköter även försäljningen av märken, overaller och smäckar mm. samt sköter medlemsregistret.

Näringslivsutskottet (NU) har hand om föreningens kontakt med näringslivet. Näringsliv består av ordförande och två vice utskott. NU ser till att föreningen får sponsring av företag som passar in för föreningens studenter. NU ser även till att anordna studiebesök och föreläsningar för studenterna under ATM om sponsrade företag ber om det. De har även hand om föreningens arbetsmarknadsdag Futurum. NU ser till att studenter och företag närvarar under dagen och planerar även en bankett i samband med Futurum.

Introduktionsutskottet (IU) har hand om introduktionsveckor, en på hösten och en på våren kallade Insparken.

Föreningen kan även ha annan verksamhet i arbetsgrupper under styrelsen och även inkludera ledamöter i alla utskott om så önskas.

2 – Information

Föreningen ska via, anslagstavlor, Daß Högtryck, sociala medier och andra informationskanaler se till att hålla studenterna informerade om allt som kan vara av intresse rörande föreningens verksamhet. Föreningen ska marknadsföra sig själv och utbildningar under ATM utåt och göra dem mer attraktiva.

3 – Fester

Föreningen anordnar evenemang och andra sociala tillställningar för Gefleteknologernas medlemmar. En del evenemang är traditionella med restriktioner för vilka som får delta. Traditionella evenemang är: Skiftessittning, Reunion, Lageråterställning, Bockbränningssittning, Finsittning, Tacksittning, Tex-Mex-sittning, pyjamassittning, OVEinvigning samt Inspark.

4 – Lokaler

Alla medlemmar i Gefle Studentkår samt Gefleteknologerna är välkomna till föreningens lokaler och de aktiviteter som föreningen anordnar. VIP-medlemmar som ej är medlem i Gefle Studentkår ska Gefleteknologerna stå värd för. Gefleteknologerna får hyra ut lokalen till andra föreningar. Bokningen ska gå igenom sexmästaren/sexmästarinnan eller ordförande, bokningar till annat än föreningar godkännas av styrelsen. Vid uthyrning ska hyresavtal skrivas, avtalet tillhandahålls av Gefleteknologerna.

5 – Inspark

De nya studenterna ska sparkas in. Insparken är till för n0llorna för att dessa ska lära känna varandra och finna sig tillrätta på högskolan. Insparken sker i samband med terminsstart. Insparken anordnas av Introduktionsutskottet och Skändarna med hjälp av övriga studenter. Skändarna bär svart klädsel, smäck och solglasögon. Nollorna ska delas in i grupper som utför uppdrag som redovisas på sista dagen i nämnda vecka. Till varje n0llegrupp ska det utses minst en phadder som ska hjälpa n0llorna med deras uppdrag och föra vidare sånger och övriga studentikosa företeelser. Alla n0llor ska enligt givna instruktioner tillverka en n0llebricka som bärs i ett snöre runt halsen. På finsittningen upptas n0llorna till ettor, förutom Supern0llan. Insparken bör utföras på offentliga platser då det är en viktig del i föreningens marknadsföring. Det är även viktigt att insparken förnöjer och inte förnedrar. Under insparksarbetet skall samarbete med övriga studentföreningar, kåren och HiG främjas. Supern0llan med egen arbetsgrupp bestående av nya studenter ska uppmuntras anordna en sittning som tack för insparken.

6 – Samarbete
Föreningen ska aktivt verka för samarbete med andra studentföreningar. Styrelsen bör sträva efter ett gott samarbete med studentkåren. Föreningen ska också se till att besätta de poster den erbjuds i studentkårens organ.

7 – Klädsel
Gefleteknologerna bär en bordeaux overall och buteljgrön smäck. Till overallen hör tygmärken. På ryggen ska föreningens märke vara tryckt. Till smäcken hör en tofs på vilken träs spegater, en för varje påbörjat läsår. Spegaternas färg speglar inriktningen på utbildningsprogrammet. Programmens färger är: Basår – gul, Bygg – Ljusgrön, Data – rosa, Ekonomi – silver, Elektronik – vinröd, Energisystem – brun, Industriell ekonomi och Energi/Miljö – turkos, Maskin – röd, Geomatik – lila, Öppen Ingång – mörkblå, Lumpen – mörkgrön, Sabbatsår – svart/mindre, Försummat år – vit, Uppsamlingsheat – blå/gul.

Tofsens trådar bör knytas för att inte fransa sig. Den som knyter en knut ska belönas med en kyss. Fram på smäcken fästes föreningens mössmärke. På överhänget fästes nålar och knappar från andra skolor. Endast medlemmar i Gefleteknologerna får köpa overallen medan alla teknologer får bära smäck. Föreningen ska se till att de nya studenterna kan köpa overaller, märken och smäckar. När du bär overall representerar du föreningen utåt och uppträder på ett värdigt sätt. Bär din overall med stolthet!

Endast medlem i Gefleteknologerna äger rätt att köpa overall och smäck.

8 – Gasquedisciplin
På en gasque (finsittning) bärs rekommenderad klädsel och smäck. På en overallsgasque bärs overall och smäck. Gasquer leds av en toastmaster, företrädesvis (Supern0llan). Sång, tal och andra framträdanden ska anmälas till toastmaster/toastmadame som sedan annonserar dessa. Lämpligt är att börja en sittning med nationalsången för att hedra fosterlandet. Vid framträdanden gäller gasquedisciplin vilket innebär att man lyssnar och iakttar tystnad.

9 – Styrelsens ekonomiska ansvar
Inventering, ekonomistyrning, budgetering, rapportering, uppföljning och utvärdering. Framtagande av bokslut, löpande redovisning, fakturering, kassaredovisning, in- och utbetalningar, avstämningar. Samt kontakt med revisor. Kassören ska informera styrelsen om föreningens ekonomiska läge vid varje styrelsemöte samt skriva kvartalsrapporter med balans och resultat. Varje utskott har ekonomiskt redovisningsansvar genom dess ordförande.

10 – Alkohol- och drogpolicy
Gefleteknologerna tar starkt avstånd från alkohol- och narkotikamissbruk. Vid misstänkt missbruk av narkotikaklassade och/eller olagliga preparat hos person, blir denna person direkt och för alltid portad från Trossen och Gefleteknologerna. Utbildning i alkohol- och drogrelaterade frågor ska erbjudas minst en gång per år för Styrelsen och Sexmästeriet i Gefleteknologerna. Alkoholfria alternativ ska erbjudas som en del av Trossens sortiment, samt vid sittningar på Trossen.