Föreskrifter

Gefleteknologernas föreskrifter (senast fastställda på årsmötet den 13 februari 2024).

Sektionens namn är Gefleteknologerna. Namnet kan i dagligt tal förkortas till Gtech.

1 – Organisation
Sektionen består av en styrelse och olika utskott. Det är viktigt att alla medlemmar har möjlighet att delta i styrelsen och utskotten. Styrelsen ska ha den övergripande och samordnande funktionen mellan dessa utskott. Förslag på utskott är Sexmästeriet (SMG), ett Utbildningsbevakningsutskott (UU), ett Näringslivsutskott (NU) kallat Näringsliv, ett Marknadsföringsutskott kallat (MU) kallat marknadsföring, ett Introduktionsutskott (IU) kallat intro. Det är viktigt att alla medlemmar har möjlighet att delta i styrelsen och utskotten. Styrelsen ska ha den övergripande och samordnande funktionen mellan dessa utskott. Varje utskott består av en ordförande samt vice ordförande.

Sexmästeriet (SMG) består av lokalansvarig, inköpsansvarig och toast som ska sköta den studentikosa delen av verksamheten. De ska ordna fester, sittningar, medlemsdagar och pubkvällar. De ska även sköta sektionens lokaler. Sexmästeriet leds av Ordförande i sexmästeriet.

Utbildningsutskottet (UU) består av ordförande och vice, de ska bevaka utbildningskvalitén och utvecklingen av högskolan. Gefleteknologerna ska ha representanter i studentkårens och i högskolans beslutande organ inom dessa frågor. UU består av en vald ordförande och vice ordförande som båda ansvarar för att representationen uppfylls.

Marknadsföringsutskottet (MU) består av ordförande och en vice ska se till att sektionen syns utåt till nuvarande och blivande medlemmar samt att marknadsföra evenemang som hålls av sektionen eller som passar studenterna under ATM. Marknadsföring sköter även försäljningen av märken, overaller och smäckar mm. samt sköter medlemsregistret.

Näringslivsutskottet (NU) har hand om sektionens kontakt med näringslivet. Näringsliv består av ordförande och två vice utskott. NU ser till att sektionen får sponsring av företag som passar in för sektionens studenter. NU ser även till att anordna studiebesök och föreläsningar för studenterna under ATM om sponsrade företag ber om det. De har även hand om sektionens arbetsmarknadsdag Futurum. NU ser till att studenter och företag närvarar under dagen och planerar även en aktivitet i samband med Futurum.

Introduktionsutskottet (IU) har hand om introduktionsveckor, en på hösten och en på våren kallade Insparken.

Sektionen kan även ha annan verksamhet i arbetsgrupper under styrelsen och även inkludera ledamöter i alla utskott om så önskas.

2 – Information

Sektionen ska via, anslagstavlor, Daß Högtryck, sociala medier och andra informationskanaler se till att hålla studenterna informerade om allt som kan vara av intresse rörande sektionens verksamhet. Sektionen ska marknadsföra sig själv och utbildningar under ATM utåt och göra dem mer attraktiva.

3 – Fester

Sektionen anordnar evenemang och andra sociala tillställningar för Gefleteknologernas medlemmar. En del evenemang är traditionella med restriktioner för vilka som får delta. Traditionella evenemang är: Skiftessittning, Reunion, Lageråterställning, Bockbränningssittning, Finsittning, Tacksittning, Tex-Mex-sittning, pyjamassittning, OVEinvigning samt Inspark.

4 – Lokaler

Alla medlemmar i Gefle Studentkår samt Gefleteknologerna är välkomna till sektionens lokaler och de aktiviteter som sektionen anordnar. VIP-medlemmar som ej är medlem i Gefle Studentkår ska Gefleteknologerna stå värd för. Gefleteknologerna får hyra ut lokalen till andra föreningar. Bokningen ska gå igenom Ordförande i Sexmästeriet eller Ordförande, bokningar till annat än föreningar godkännas av styrelsen. Vid uthyrning ska hyresavtal skrivas, avtalet tillhandahålls av Gefleteknologerna.

5 – Inspark

De nya studenterna ska sparkas in. Insparken är till för n0llorna för att dessa ska lära känna varandra och finna sig tillrätta på högskolan. Insparken sker i samband med terminsstart. Insparken anordnas av Introduktionsutskottet och Skändarna med hjälp av övriga studenter. Skändarna bär svart klädsel, smäck och solglasögon. Nollorna ska delas in i grupper som utför uppdrag som redovisas på sista dagen i nämnda vecka. Till varje n0llegrupp ska det utses minst en phadder som ska hjälpa n0llorna med deras uppdrag och föra vidare sånger och övriga studentikosa företeelser. Alla n0llor ska enligt givna instruktioner tillverka en n0llebricka som bärs i ett snöre runt halsen. På finsittningen upptas n0llorna till ettor, förutom Supern0llan. Insparken bör utföras på offentliga platser då det är en viktig del i sektionens marknadsföring. Det är även viktigt att insparken förnöjer och inte förnedrar. Under insparksarbetet skall samarbete med övriga studentföreningar, kåren och HiG främjas. Supern0llan med egen arbetsgrupp bestående av nya studenter ska uppmuntras anordna en sittning som tack för insparken.

6 – Samarbete
Sektionen ska aktivt verka för samarbete med andra studentföreningar. Styrelsen bör sträva efter ett gott samarbete med studentkåren. Sektionen ska också se till att besätta de poster den erbjuds i studentkårens organ.

7 – Klädsel
Gefleteknologerna bär en bordeaux overall och buteljgrön smäck. Till overallen hör tygmärken. På ryggen ska sektionens märke vara tryckt. Till smäcken hör en tofs på vilken träs spegater, en för varje påbörjat läsår. Spegaternas färg speglar inriktningen på utbildningsprogrammet. Programmens färger är: Basår  mörkgrön + ljusblåIndustriell ekonomi (högskoleingenjör)  mörkgrön + vitIndustriell ekonomi (kandidat)  mörkgrön + ljusblå, Miljö  svart + ljusgrönMastersprogrammen  svart + rödSabbatsår  svart (liten)Industridesign  mörkgrön + orangeSamhällsplanerare  mörkgrön + gulLantmätare  mörkgrön + lavendelLantmätare (civ.ing.)  svart + gulAutomation  mörkgrön + silver

Tofsens trådar bör knytas för att inte fransa sig. Den som knyter en knut ska belönas med en kyss. Fram på smäcken fästes sektionens mössmärke. På överhänget fästes nålar och knappar från andra skolor. Endast medlemmar i Gefleteknologerna får köpa overallen medan alla teknologer får bära smäck. Sektionen ska se till att de nya studenterna kan köpa overaller, märken och smäckar. När du bär overall representerar du sektionen utåt och uppträder på ett värdigt sätt. Bär din overall med stolthet!

8 – Gasquedisciplin
På en gasque (finsittning) bärs rekommenderad klädsel och smäck. På en overallsgasque bärs overall och smäck. Gasquer leds av en Toast, företrädesvis (Supern0llan). Sång, tal och andra framträdanden ska anmälas till Toast som sedan annonserar dessa. Lämpligt är att börja en sittning med nationalsången för att hedra fosterlandet. Vid framträdanden gäller gasquedisciplin vilket innebär att man lyssnar och iakttar tystnad.

9 – Styrelsens ekonomiska ansvar
Inventering, ekonomistyrning, budgetering, rapportering, uppföljning och utvärdering. Framtagande av bokslut, löpande redovisning, fakturering, kassaredovisning, in- och utbetalningar, avstämningar. Samt kontakt med revisor. Kassören ska informera styrelsen om sektionens ekonomiska läge vid varje styrelsemöte samt skriva kvartalsrapporter med balans och resultat. Varje utskott har ekonomiskt redovisningsansvar genom dess ordförande.

10 – Alkohol- och drogpolicy
Gefleteknologerna tar starkt avstånd från alkohol- och narkotikamissbruk. Vid misstänkt missbruk av narkotikaklassade och/eller olagliga preparat hos person, blir denna person direkt och för alltid portad från Trossen och Gefleteknologerna. Utbildning i alkohol- och drogrelaterade frågor ska erbjudas minst en gång per år för Styrelsen och Sexmästeriet i Gefleteknologerna. Alkoholfria alternativ ska erbjudas som en del av Trossens sortiment, samt vid sittningar på Trossen.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå