Stadgar

Antagna på årsmöte den 17 december 1991.
Reviderade på årsmöte den 31 januari 1994.
Reviderade på årsmöte den 13 februari 1995.
Reviderade på årsmöte den 2 mars 1998.
Reviderade på extra årsmöte den 1 december 1998.
Reviderade på årsmöte den 25 februari 1999.
Reviderade på extra årsmötet den 18 december 2000.
Reviderade på årsmöte den 3 mars 2003.
Reviderade på årsmötet den 6 mars 2012.
Reviderade på årsmötet den 2 februari 2016.
Reviderade på årsmötet den 6 februari 2018.
Reviderade på årsmötet den 5 februari 2019.
Reviderade på årsmötet den 5 februari 2020.
Reviderade på årsmötet den 4 februari 2021.
Reviderade på årsmötet den 7 februari 2022.

1 – Namn

1.1 Sektionens namn är Gefleteknologerna.

2 – Ändamål

2.1 Sektionens ändamål är att bevaka medlemmarnas utbildning och vad som har samband med dessa samt att anordna sociala aktiviteter för sektionens medlemmar.
2.2 Gefleteknologerna är en sektion under Gefle Studentkår.
2.3 Sektionen är partipolitiskt och religiöst obunden.
2.4 Verksamhetsår och räkenskapsår är mellan den 1 februari – 31 januari.

3 – Medlemskap

3.1 Medlem är den student som har, eller har haft registrering vid Akademin för Teknik och Miljö (ATM) och som erlagt, av studentkårens fullmäktige, fastställda avgifter. Medlemskap träder i kraft vid registrering av betald avgift. Medlem är även den som innehar VIP-medlemskap enligt §3.5 eller beslut av styrelsen.
3.2 Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.
3.3 Medlem äger rätt att ta del av sektionens samtliga handlingar, undantaget handlingar som faller under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
3.4 Medlem som utträder äger ej rätt till någon del av tillgångarna eller någon av de rättigheter som medföljer medlemskap.
3.5 Efter ett års ideellt arbete i styrelsen eller sexmästeriet erhålls ett livstidsmedlemskap i form av VIP.

4 – Föreskrifter

4.1 Till denna stadga hör föreskrifter. Dessa är inte bindande utan endast ett medel för att upprätthålla de studentikosa traditionerna inom sektionen. Föreskrifter fastställs av årsmötet och hålls aktuella av styrelsen.

5 – Årsmötet

5.1 Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ.
5.2 Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per år senast 15 arbetsdagar in i februari.
5.3 Det åligger årsmötet att välja mötesordförande och mötessekreterare, fyllnadsval till vakanta poster efter skiftesmötet, att fastställa verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, att fastställa resultat- och balansräkning, att besluta om bokslutsdispositioner, att pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse, att fastställa verksamhetsplan för verksamhetsåret, att fastställa budget för verksamhetsåret, att behandla av styrelsen till årsmötet bordlagda frågor, att behandla till årsmötet inkomna motioner och enkla frågor.
5.4 Varje kårmedlem har närvaro och yttranderätt. Närvarande betalande medlem i Gefleteknologerna har även rösträtt.
5.5 Kallelse till årsmötet skall anslås på Högskolan i Gävles anslagstavlor och aktiva sociala kanaler senast tre veckor före sammanträde.
5.6 Årsmöteshandlingar skall anslås senast två dagar före årsmötet, utom propositioner som skall anslås tio dagar före årsmötet.
5.7 Motion kan lämnas av varje medlem senast sju dagar före årsmötet till styrelsen. Dessa motioner skall till årsmötet åtföljas av styrelsens yttrande över densamma.
5.8 Extrainsatt årsmöte kan sammankallas genom beslut av styrelsen, en av revisorerna, eller minst en tiondel av sektionens medlemmar och har samma beslutanderätt som ett ordinarie årsmöte.
5.9 För beslutsmässighet på sektionens årsmöte krävs minst tio närvarande sektionsmedlemmar. Vid omröstning om ansvarsfrihet gäller minst tio av sektionens medlemmar utöver avgående styrelse.
5.10 Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor utom frågor rörande stadgan för vilket särskilt stadgats. Vid årsmötet är beslutsordningen som följer: muntlig röstning, handuppräckning och till sist sluten omröstning. Enskild medlem kan begära sluten omröstning i valfri fråga. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
5.11 Sektionen får inte fatta beslut som strider mot Gefle Studentkårs stadga. Kårfullmäktige har rätt att pröva beslutens formella giltighet och till förnyad behandling visa tillbaka den fråga beslutet avser. Finner sektionsmedlem anledning misstänka att sektionsorgans beslut tillkommit på oriktigt sätt har denne rätt att skriftligen göra anmälan hos Gefle Studentkår för behandling hos kårfullmäktige.

6 – Skiftesmöte

6.1 Skiftesmötet skall hållas under höstterminen senast vecka 45.
6.2 Det åligger skiftesmötet att välja mötesordförande och mötessekreterare, att fastställa erforderliga utskott, att till varje utskott välja en ordförande samt vice ordförande tillika styrelseledamot och att till styrelsen välja ordförande, vice ordförande samt kassör, att välja revisorer för kommande verksamhetsår. Ledamöter för kommande verksamhetsår skall dessutom väljas.
6.3 Den nya styrelsens styrelsemedlemmar och utskottsrepresentanter ska närvara, utan rösträtt, på styrelsemöten från och med skiftesmötet tills de tillträder vid 1:a februari.
6.4 Skiftesmötet räknas som extrainsatt årsmöte, därmed äger även 5.4, 5.5, 5.8 och 5.10 motsvarande tillämpning.
6.5 Invalda poster är slutgiltiga, men resultatet från Skiftesmötet ska upptas i ordinarie årsmötes protokoll.

7 – Styrelsen

7.1 Styrelsen är mellan årsmötena sektionens högsta beslutande organ. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.
7.2 Det åligger styrelsen att mellan årsmötena driva sektionens verksamhet i enlighet med stadgarna och vad årsmötet beslutat.
7.3 Styrelsen skall vara sammansatt av ordförande, vice ordförande, kassör och utskottsordföranden, samt det antal övriga ledamöter årsmötet beslutar.
7.4 Styrelsen har rätt att tillsätta vakanta poster under året.
7.5 Styrelsen fördelar ansvaret för verksamheten inom sig.
7.6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och vid dennes bortfall vice ordföranden. Rätt att begära utlysande av sammanträde tillkommer även minst tre styrelseledamöter eller endera av revisorerna.
7.7 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften plus en av dess ledamöter är närvarande.
7.8 Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder. Vid personval skiljer dock lotten.
7.9 Presidiebeslut kan fattas av ordföranden och vice ordföranden gemensamt om situationen så kräver. Presidiebeslutet ska godkännas på nästkommande styrelsemöte.
7.10 Det åligger styrelsen att till årsmötet ta fram budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
7.11 Ordförande, kassör och den som styrelsen utser tecknar sektionen var för sig.

8 – Utskotten

8.1 Utskotten skall bestå av en ordförande tillika styrelseledamot samt ett antal ledamöter.
8.2 Utskotten är underställda styrelsen och ansvarig under densamma.
8.3 Utskottsordförande har resultatansvar för utskottet.
8.4 Det åligger utskotten att bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde till styrelsen.
8.5 Om utskottens arbete föreskrivs vidare i instruktioner vilka fastställs av styrelsen.

9 – Revision

9.1 Revision förrättas av två revisorer. Dessa två väljs med personliga suppleanter. Dessa får inte inom sektionen ha uppdrag underkastat revision.
9.2 Det åligger revisorerna att granska förvaltningen av samtliga verksamhetsgrenar under verksamhetsåret och därvid tillse att förvaltningen till alla delar överensstämmer med verksamhetsplaner och fattade beslut. Att avge yttrande om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen gäller.

10 – Ändrings- och tolkningsfrågor

10.1 För ändringar av sektionens stadgar krävs antingen årsmötesbeslut med minst två tredjedels majoritet eller på två på varandra följande beslut, från två ordinarie årsmöten, med enkel majoritet.
10.2 Styrelsen kan via styrelsebeslut genomföra grammatiska ändringar av stadga och föreskrifter under verksamhetsåret, under förutsättningen att deras innebörd förblir oförändrad.
10.3 Uppstår tvist om tolkning av denna stadga gäller den mening som minst två tredjedels majoritet av årsmötet biträder.

11 – Upplösning

11.1 Upplösning av Gefleteknologerna kan beslutas av årsmötet och kräver minst fyra femtedels majoritet av de närvarande medlemmarnas röster. Detsamma gäller om sektionen skall uppgå i annan förening. Vid upplösning av sektionen tillfaller sektionens tillgångar Gefle Studentkår.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå